Vorige paginaVolgende pagina Print
a a a

Site Visit ZonMw

ZonMw legt bij elk netwerk één of twee site visits af. De site visits staan allereerst in het teken van onderlinge uitwisseling van informatie tussen de programmacommissie en vertegenwoordigers van het netwerk. Daarnaast dienen de site visits nog een ander doel, namelijk de werkwijze en de resultaten van de netwerken en transitie-experimenten aan de hand van de geformuleerde doelstellingen te toetsen. Het resultaat van de site visits is dat het desbetreffende netwerk aanbevelingen krijgt om waar nodig te verbeteren. Deze aanbevelingen kunnen zijn op het gebied van de netwerkstructuur en de samenwerking van de netwerkpartners, maar ook op het gebied van de uitvoering van experimenten en projecten. Ook de budgettaire verantwoording is een onderwerp van de site visit. Implementatieprojecten en onderzoeksprojecten zijn in principe geen onderwerp van de site visits. Daarvoor wordt, volgens de ZonMw procedure, halverwege de looptijd van het project, een voortgangsverslag gevraagd.
Uitkomsten van de voortgangsverslagen en site visits worden door ZonMw, na consensus van het netwerk, gedeeld met Regioplan Beleidsonderzoek ten behoeve van de evaluatie van het Nationaal Programma Ouderenzorg.Op 18 oktober jl. vond de sitevisit van het Netwerk Ouderenzorg Regio Noord plaats. Centraal stond de ontwikkeling van het netwerk en de stand van zaken van het transitie-experiment. 

De visitatiecommissie van de Programmacommissie NPO bestond uit:
Mw. B. Meyboom, voorzitter,
Dhr. P. van Aken, vice-voorzitter,
Mw. J. Haanstra, lid, 
Mw. M.A.M. Backes-Kaptein en
Mw. I.C. van Aalst, programmasecretaris bureau ZonMw.
 Netwerk
Bij de bespreking van het netwerk waren naast de leden van de coordinatiecommissie (Joris Slaets, Erik Buskens en Antoinette van Etten) aanwezig; dhr. mr. J.F.M. Aartsen, Raad van Bestuur UMCG, de voorzitter van het bestuurlijk netwerk mw. J.A. Visscher en mw M. Vos, zorginkoop Menzis (de voorzitter van de OSO, dhr. J.A. Greuter was helaas verhinderd)  

Transtie-experiment
Bij de bespreking van de voortgang van het transitie-experiment  waren naast de leden van de coordinatiecommissie, aanwezig
mw. dr. H. Broekhuis, Faculteit bedrijfskunde en Economie en dhr. L. Dol, coordinator van de werkplaats Stichting Friese Ouderenbonden.